Actividades


Seguros Escolares


POLIZA DE SEGURO DE COLECTIVOS

PLAN 2000 DE ACCIDENTES - CONDICIÓNS PARTICULARES


OCASO, S.A. Garante a cobertura dos riscos e capitais que se detallan:
ASEGURADOS: - Colexio Nuestra Señora Inmaculada DOC.ID.- 32242139A
ENDEREZO: - R/ Santiago ,15
15840 Santa Comba (A Coruña)
PROFESIÓN.- Ensinanza


ANÁLISE DE GARANTÍAS E SUMAS ASEGURADAS POR PERSOA


1. GARANTÍAS BÁSICAS…………………………………...SUMAS ASEGURADAS

 • Falecemento por accidente……………………………………….3.606,07
 • Invalidez permanente por accidente, baremo normal…………….12.020,24

 

2. GARANTÍAS OPCIONAIS

 • Gastos de asistencia sanitaria………………………………………….Ilimitada
 • Próteses dentais ata………………………………………………........901,52

 

OBSERVACIÓNS: son de aplicación as cláusulas.-…………………..WP, WB

BENEFICIARIOS. – Os herdeiros legais do asegurado/a.

RISCOS GARANTIDOS:

Pola presente póliza  garántense única e exclusivamente os accidentes que durante o período escolar, sufran os alumnos/as:

   

   -   As horas de clase, recreos, xogos, educación física e exercicios fisicos dentro das instalacións        escolares.

   -   O traxecto de ida e volta ao colexio, ben a pé ou por medio de transporte de uso xeral, incluída a        motocicleta de cilindrada inferior a 125 cc.

   -   As visitas, viaxes, excursións, actos culturais, recreativos ou deportivos, en territorio nacional e con        duración inferior a dez días sempre que os mesmos estean organizados polo  Centro e realizados        baixo  a súa dirección e tutela.

   -   Os viaxes fóra do territorio nacional ou con duración superior a dez días, deben ser comunicados ao        asegurador indicando país de destino, duración e nome dos alumnos/as.

 

Quedan excluídos deste contrato os accidentes que poidan sufrir os alumnos/as:

   

   -   Durante as vacacións escolares.

   -   Efectuando exercicios de cadetes, exploradores e outras manifestacións análogas se estas        sobrepasan o marco normal da actividade cultural recreativa do Centro.

   -   Durante a práctica de deportes fóra do recinto escolar, se non está organizada polo Centro asegurado.

 

Outras coberturas:

   -   Quedan incluídas os gastos de próteses dentais ata o límite de 901,52 € por sinistro.

 

PÓLIZA DE SEGURO DE COLECTIVOS
RESPONSABILIDADE CIVIL
CONDICIÓNS PARTICULARES
OCASO, S.A. Garante a cobertura dos riscos e capitais que se detallan:
ASEGURADOS: - Colexio Nuestra Señora Inmaculada DOC. ID.- 32242139A
ENDEREZO: - R/ Santiago ,15
15840 Santa Comba (A Coruña)
PROFESIÓN.- Ensinanza
SITUACIÓN DO RISCO.- R/ Santiago 15
15840 Santa Comba (A Coruña)


DESCR. RISCO.- RESPONSABILIDADE CIVIL DE CENTRO DE ENSINANZA
GARANTÍAS ASEGURADAS.…………. LÍMITE MAX. DE INDEMNIZACIÓN

 

 • Por sinistro e anualidade ………………………………………….......751.265,13
 • Danos materiais ……………………………………………………........Incluída
 • Danos personais ……………………………………………………........Incluída
 • Fianza civil e penal ………………………………………………….......Incluída
 • Defensa civil e penal ……….……………………………………….......Incluída
 • Responsabilidade civil profesores/as – monitores…………………....751.265,13
 • Resp. Civil patronal. Límite por vítima…………….…………….........90.151,82
 •  Inclúe a rotura de lentes graduadas propiedade dos alumnos/as establecéndose un límite máximo de indemnización por sinistro de 150,25 €
 •  Fíxase en 3.005,06 € o importe máximo dos gastos de defensa xurídica a que alude ao último punto do último párrafo do art.17 das condicións xerais

Aviso Legal | Política de cookies

 

COLEXIO INMACULADA SANTA COMBA | C/ Santiago 15,   15.840 - Santa Comba (A CORUÑA) Teléfono: 981 88 00 85
web desarrollada por line