Actividades


Actividades complementarias e extraescolares

MÚSICA, TEATRO E EXPRESIÓN CORPORAL

Ao longo do primeiro trimestre realizaremos unhas actividades tanto en Ed. Infantil coma en Primaria encamiñadas a desenvolver as capacidades expresivas e creativas dos alumnos/as, traballando sobre todo a expresión musical, corporal e dramática.

 

XADREZ

 Esta actividade está dirixida a todos os/as alumnos de Ed. Primaria e aos do último curso de Ed. Infantil.
Está programada para que os alumnos/as traballen os seguintes obxectivos:
1) Aprender a presentar hipóteses e, con isto, a planificar a acción.
2) Adquirir hábitos de persistencia e dominio da vontade .
3) Percibir os mecanismos da atención e a concentración.
4) Exercitar distintos tipos de memoria , espacial, visual….
5) Aprender a fundamentar as alternativas de opción, logo de recoñecelas con claridade.
6) Clasificar alternativas e establecer, con elas, secuencias lóxicas.
7) Liberar procesos de imaxinación e fantasía na creatividade .
8) Afianzar relacións de causa-efecto con referencia a modelos de solución de problemas.
9) Aceptar a confrontación como método de medición de progresos.
10) Valorar as actitudes de meditación para a produción intelectual.
Co Taller de Xadrez o que se pretende è ENSINAR A PENSAR . 

 

DEPORTE ESCOLAR

 

As actividades deportivas que O Colexio ofrece ao alumnado enmárcanse dentro do seu plan de formación integral. Neste caso concreto, á par co desenvolvemento armónico das calidades físicas, fomenta e favorece as relacións de amizade e compañerismo, a responsabilidade e a capacidade de esforzo e compromiso, máis que o deporte selectivo e competitivo. Pretendemos que por  medio do fútbol sala, baloncesto, volei, balonmán e o badminton os rapaces/zas sexan capaces de:

 • Aprender habilidades e destrezas deportivas.

 • Mellorar as capacidades físicas.

 • Adquirir hábitos saudables.

 • Fomentar a adquisición de hábitos permanentes de actividade física e deportiva

 • Repectar aos demais, as normas e adquirir responsabilidade persoal.

 • Xerar hábitos deportivos que posibiliten a práctica continuada do deporte en idades posteriores.

 • Adquirir hábitos de solidariedade, colaboración, diálogo, tolerancia, igualdade entre sexos e xogo limpo.

 •  

 

PROGRAMA DE CINE E SAÚDE

 

 Trátase dun programa de educación en valores e consiste na aplicación de medios audiovisuales co obxectivo de facilitar mediante o visionado de películas programadas e a posterior realización de actividades concretas na aula, a adquisición dunha serie de valores e a capacidade de reflexión e crítica.

No presente curso este programa cobra especial importancia a partir da crise da Covid-19. Pretendemos, así, empregar este programa como unha ferramenta de transmisión de bos hábitos de hixiene e saúde, centrándonos naqueles que son fundamentais para frear a propagación do Coronavirus.

 

 

SEGURIDADE VIAL

 

Somos conscientes de que o tráfico é un fenómeno sociolóxico que impregna masivamente a todos os sectores da sociedade actual. É difícil concebir que alguén non estea afectado por el nos seus diferentes aspectos, ben coma viandantes, coma condutor ou coma usuario dos distintos medios de transporte.
           Os nenos/as non son alleos a este fenómeno e practicamente desde que nacen están inmersos nel; nos primeiros anos da súa vida acompañados dos seus pais, nais e posteriormente sen compaña, segundo avanzan en idade e gañan en autonomía persoal.
            Cremos na necesidade de ter en conta todos os aspectos relacionados coa educación vial desde as primeiras idades co fin de que fagan disminuír o risco a sufrir un accidente de tráfico. Estos períodos da vida dun neno son especialmente importantes para a formación de hábitos e actitudes, sendo estos moi estables.

 

PLURINFANTIL

 

Consideramos que é fundamental que o alumno/a tome contacto coa lingua estranxeira desde os primeros cursos.
Nesta área pretendemos que os/as rapaces/zas tomen conciencia da importancia da lingua inglesa e por iso comezamos a súa aprendizaxe aos 3 anos, xa que consideramos que a súa recepción a esta idade é especialmente idónea..
Os/as nenos/as aprenden a comportarse e a reaccionar na aula de Plurinfantil mediante o uso de rutinas claras, moita participación e actividades amenas.
Neste nivel espérase que os/as rapaces/zas comprendan o idioma e que responda a el de forma non verbal.

  Queriamos acadar:

 • Que os rapaces e rapazas se inicien e se sensibilicen con respecto á aprendizaxe dunha lingua estranxeira.

 • Estimular o desexo de xogar e aprender en inglés

 • Promover a participación activa dos/as rapaces/zas na súa propia aprendizaxe utilizando o inglés de forma creativa e significativa no entorno social da aula.

 • Contribuír ao desenvolvemento integral do/a rapaz/a ( físico, social, emocional, psicolóxico e cognitivo).

  Integrar a aprendizaxe do inglés ás outras áreas do currículo de Ed. Infantil.

 

 

 

 

 

 

 

MÚSICA EN ED. INFANTILConsideramos importante o desenvolvemento musical no/a neno/a traballando os distintos aspectos: ritmo, discriminación auditiva, audicións, acercamento aos instrumentos musicais, aproximación ás notas musicais e coñecemento de algúns compositores.

 

 

PSICOMOTRICIDADE


Para alumnos/as de Ed. Infantil preténdese traballar os aspectos cognitivos, motrices e afectivos e acadar un desenvolvemento equilibrado destes tres aspectos a través da locomoción, o equilibrio estático e dinámico, a coordinación de pernas e brazos, o esquema corporal e conceptos espaciais adecuados á idade. 

   

 

LECTOESCRITURA Na etapa de Educación Infantil desenvolvemos un sistema mixto de ensinanza da lectoescritura, combinando así o mellor do método global e o sintético. 

 

TICS

As TICs son fundamentais para desenvolverse no mundo actual, polo que damos unha gran importancia ao seu traballo no noso centro. A través de actividades interactivas, traballo con tablets, ordenadores e PDI, iniciamos ao noso alumnado no manexo das novas tecnoloxías, sempre procurando que aprendan a buscar a información que precisan, a contrastala e a incluílas no seu aprendizaxe.

 

 

 

ROBÓTICA

 

O alumnado de Educación Infantil e Primaria traballa mediante a robótica múltiples competencias transversais. Coas actividades que realizamos con Next, os nosos robots, os nenos e nenas poden reforzar contidos como a orientación espacial, a psicomotricidade e incluso contidos de matemáticas como as sumas e as restas, de lengua, de Ciencias Sociais e Naturais. A robótica ofrécenos múltiples posibilidades para traballar os contidos de todas as materias dunha forma significativa, baseada no xogo e na participación.

 

Aviso Legal | Política de cookies

 

COLEXIO INMACULADA SANTA COMBA | C/ Santiago 15,   15.840 - Santa Comba (A CORUÑA) Teléfono: 981 88 00 85
web desarrollada por line