Actividades Complementarias e Extraescolares

Replik Rolex-Uhren Fake Breitling.


Actividades complementarias e extraescolares


        

           

   TALLER DE FOTOGRAFÍA

 

•  XUSTIFICACIÓN:

 

O noso Taller de Fotografía Tradicional é unha actividade de educación artística para alumnos/ás en idade escolar, centrado en temas relacionados coa formación complementaria con fins formativos e lúdicos e o coñecemento de temas de interese xeral dos nenos e nenas de educación Primaria.
É indubidable o rol innovador deste tipo de talleres e como inciden positivamente no desenvolvemento integral dos alumnos, apoiando dende un principio o desenvolvemento de competencias como o traballo en equipo, a creatividade, a sensibilidade, ... ademais de completar a súa formación a través de temas de interese xeral e mesmo vocacional. Todo isto nun marco de actividades que fomenta a súa formación e entretemento.
O traballo a realizar no Taller de Fotografía buscará como obxectivo fundamental que os alumnos de Colexio coñezan e gocen da fotografía, mediante a teoría pero sobre todo mediante a práctica (80%).

Este programa ten en conta a apertura do Centro ao ámbito, programa actividades fotográficas baseadas nun taller que dun xeito activo, facilita aos alumnos a aprendizaxe desta arte no seu contexto.

O lugar de situación do taller situarémolo nun dos nosos locais, o cal posúe as condicións axeitadas para levar a cabo a experiencia: montaxe dun laboratorio, auga nas proximidades, posibilidade de peche, etc.

 

•  OBXECTIVOS:

 

Xenerais:

•  Que o alumno se familiarice coa cámara e o equipo fotográfico.

•  Realizar un coñecemento do ámbito mediante a súa toma de imaxes.

•  Procurar o entretemento e diversión dos alumnos á vez que adquiren novas aprendizaxes e traballan en equipo.

Específicos:

•  Aprender a utilizar unha cámara de fotos, algúns dos seus accesorios, e o equipo de laboratorio máis básico.

•  Axudar ao alumno a ver e a fotografar os seus suxeitos con sensibilidade, capacidade e confianza. Aprenderá a reflectir a súa visión desenvolvendo un estilo persoal.

•  Capacitar o alumno para buscar o equilibrio na composición, para dispoñer e compoñer as imaxes.

•  Aprender a presentar e almacenar as películas para a súa correcta conservación, apreciando ao mesmo tempo o traballo cooperativo.

 

•  CONTIDOS: O equipo, a técnica, o procesado, a conservación, almacenaxe e presentación.

 

•  O EQUIPO:

2.1.1 A cámara básica

2.1.2 Tipos de cámaras

2.1.3 O obxectivo dunha cámara

2.1.4 Os controis dunha cámara (Interior e exterior dunha cámara)

2.1.5 Tipos de películas

 

2.2 A TÉCNICA: Como fotografar

2.2.1 Movemento (Fixación, seguimento, emborronamiento...)

2.2.2 Encadre, composición, puntos de vista

2.2.3 Efectos especiais

 

•  O PROCESADO:

2.3.1 Equipo básico de laboratorio para revelado en B/N

2.3.2 Nocións básicas de procesado de películas en B/N

2.3.3 Nocións básicas de positivado de películas en B/N

2.3.6 Retoque e coloreado de fotografías en B/N

 

2.4 PRESENTACIÓN ALMACENAXE E CONSERVACIÓN:

2.4.1 Presentación de fotos preferidas

2.4.5 Álbum de fotos

2.4.6 Exposición fotográfica

 

4. METODOLOXÍA:

É necesario que existan unha serie de sesións teóricas nas que se presentarían os materiais cos que se van traballar.

Esa teoría levarase a cabo brevemente e nas primeiras sesións, co apoio de diversos tipos de cámaras e de materiais diversos.

Á parte destas sesións teóricas nas que os alumnos coñecerán aspectos básicos do funcionamento das cámaras e das tomas de fotos, realizaranse no resto do curso sesións prácticas de aplicación.

Buscarase a participación do alumno e fomentarase o traballo en equipo e a colaboración.

 

5. PROCEDEMENTOS:

 

•  O EQUIPO:

•  Observación e manipulación de diferentes cámaras fotográficas

•  Manexo básico dunha cámara Reflex e tamén do seu obxectivo

•  Observación e manipulación das diferentes películas

•  Realización de dous carretes fotográficos (B/N e cor)

 

•  A TÉCNICA:

•  Toma de fotografías con diferentes encadres e puntos de vista

•  Toma de fotografías en movemento e uso de filtros para efectos especiais

 

•  O PROCESADO:

•  Observación e manipulación do equipo básico de laboratorio

•  Revelado en grupo dun carrete fotográfico en B/N

•  Ampliación de fotografías

3.3.4 Retoque das ampliacións fotográficas

3.3.5 Coloreado dalgunhas fotografías en B/N

 

•  PRESENTACIÓN ALMACENAXE E CONSERVACIÓN:

3.4.1 Presentación de fotos preferidas en cartolinas de cores

3.4.5 Elaboración dun álbum de fotos

3.4.6 Selección e presentación das mellores fotografías para realizar entre todos unha exposición fotográfica o día de fin de curso.

 

6. AVALIACIÓN:

A avaliación será formativa, é dicir, avaliación ao servizo da formación, axuda a coñecer como progresa e aprende o alumno co fin corrixir e favorecer a mellora, co fin de guiar a aprendizaxe; axustar o ensino á evolución da aprendizaxe.

Será realizada de forma constante no tempo e de xeito informal; avaliación continua que favorece a individualización, é dicir permite adaptar o ensino ao alumno, por outro lado favorece as relacións interpersoais, tamén é un poderoso recurso para coñecer o progreso do alumno e procurar o bo funcionamento dos procesos de aprendizaxe, afianza a súa aprendizaxe pois repercute positivamente no proceso de continuar aprendendo; orienta para a mellora. Avaliación mediante a observación do comportamento e interacción dos alumnos, das súas tarefas cotiás e nun clima de comunicación.

 

7. DESTINATARIOS:

Nenos e nenas de entre seis e doce anos de idade.

 

8. MATERIAL:

Inventariable:

Cámaras fotográficas

Obxectivos

Trípode

Un laboratorio fotográfico completo (cuarto escuro): Ampliadora, cubetas, probetas, pinzas, farol inactínico, cronómetros, marxinador, quentador, termómetro, guillotina, tanque de revelado, espirais, pileta con auga corrente.

 

   DANZAS DO MUNDO

 

1. INTRODUCIÓN/XUSTIFICACIÓN DO CURSO:

 

Ás Danzas do Mundo son unha manifestación social e cultural dunha grande parte dúas pobos do mundo como sinal de identidade, como expresión dá súa idiosincrasia antropolóxica.

Falamos dun tipo de danzas circulares de variada procedencia, que explicadas nunha ou varias sesións, proporcionan un espazo de encontro multicultural a través dous distintos bailes e músicas tradicionais de diferentes pobos do mundo.

O noso Centro, como institución presta a colaborar non espertar dá conciencia social activa, pretende favorecer este tipo de actividades artísticas e lúdicas, neste caso cun proxecto intercultural que consta dun curso de Danzas do Mundo para rapazas é rapazas de Educación Primaria.

É indiscutible ou decisivo papel integrador que esta actividade multicultural leva implícita, útil non só non ámbito dá docencia dá Educación Física, Educación Artística ou Educación Musical, senón que tamén debe incorporarse de maneira transversal non resto dás materias.

 

2. OBXECTIVOS:

 

•  Mellora-a convivencia e previr conflitos de natureza cultural a través dá música e dá danza.

•  Coñecer ás diferentes danzas do mundo e ás diferentes realidades multiculturais e favorecer así ás relacións sociais e ou coñecemento dous grupos.

•  Proporcionar unha oportunidade de expresión corporal a través dá cal poder manifestar evidencias e transmitir sentimentos, estados de ánimo e expresións do sentir popular e tradicional.

 

3.CONTIDOS:

 

•  Visións doutras culturas.

•  Danzas do mundo:

•  Grecia: Hasaposerviko, Hassapiko Nostalgik, Dontia Pikna

•  Israel: Eretz Eretz, Lo Ahavti Dai

•  Portugal: O Ladro do negro merlo

•  Francia: Brisket

•  Macedonia: Bufkansko Oro

•  Romanía: Sirba

•  Iugoslavia: Kolo de Srem, Savila Se Vela Loza

•  Irlanda: Oxo reel

•  Galicia: Muiñeira

 

4. METODOLOXÍA:

 

A metodoloxía empregada será activo, globalizadora, participativa e amena, promovendo ou traballo en equipo e a colaboración, así como a reflexión e a práctica. Darase campo solto á exploración, descubrimento, creatividade e sobre todo á valoración dás capacidades de cada un.

 

 

   CURSO DE DANZA

(PROGRAMA DE INFANTIL E PRIMARIA)

 

1. XUSTIFICACIÓN:

A música, a danza e a expresión corporal, ademais da súa característica función na Área de Comunicación e Representación (Infantil), en Educación Física e Artística (Primaria) poden contribuír ao desenvolvemento formativo noutros campos e ampliar ámbitos como a educación persoal e social. Utilizaremos a música e o movemento na nosa Escola, como unha forma de desenvolver e consolidar destrezas musicais ou de movemento, mellorar a postura corporal, ademais de enriquecer a aprendizaxe doutras áreas.

 

2. OBXECTIVOS:

2.1 Xenerais:

•  Coñecer o propio corpo.

•  Descubrir e utilizar as posibilidades expresivas do propio corpo.

•  Recoñecer ás propiedades sonoras do propio corpo, obxectos cotiáns e instrumentos musicais.

•  Familiarizarse coas diferentes músicas e danzas.

•  Desenvolver a autonomía na aprendizaxe da danza.

•  Percibir o ritmo e aprender a moverse con el.

•  Espertar a sensibilidade artística e creadora.

•  Recoñecer o traballo en equipo como algo beneficioso a través da danza en grupo.

 

2.2 Específicos de cada disciplina:

 

Área de música, ritmo e expresión corporal:

•  Expresar ideas, sentimentos e estados de ánimo a través da linguaxe corporal e musical.

•  Comprender, expresar e representar danzas e ritmos mostrando interese e desfrute neles

•  Descubrir e utilizar as propias posibilidades motoras relacionadas coa danza.

•  Toma de conciencia e control do movemento.

•  Reproducir movementos, sons e accións seguindo un modelo.

Área de danza clásica :

•  Coñecer as posicións e formas da danza clásica.

•  Coñecer e aceptar a disciplina da danza clásica.

•  Coñecer e apreciar a música clásica

•  Adquirir unha mecánica corporal estática e dinámica eficaz.

•  Adquirir flexibilidade, forza, coordinación e resistencia

Área de danza tradicional :

•  Coñecer as posicións e formas do baile en xeral e de xeito específico no Baile Rexional.

•  Coñecer e diferenciar os distintos puntos e coreografías da "Muiñeira" o Iota e outras danzas rexionais galegas.

•  Recoñecer a música tradicional galega e os instrumentos que a compoñen.

•  Coñecer os compoñentes do traxe galego

Área de bailes latinos/bailes de salón :

•  Coñecer os diferentes pasos dos Bailes Sociais actuais: Pasodoble, Merengue, Salsa, Samba e Chachachá.

•  Familiarizarse cos diferentes ritmos musicais latinoamericanos e europeos.

•  Adquirir o carácter, a elegancia e a soltura característicos dos bailes de parella.

 


   INFORMÁTICA

 

             Aplicada ás distintas materias curriculares, linguas, matemáticas, coñecemento. Os alumnos/as reforzan co ordenador os contidos aprendidos na aula coma se dun xogo se tratase. Tanto na Educación Infantil coma na Primaria os alumnos/as traballan cun programa didáctico adaptado ao libro de texto con 15 unidades nas materias de linguas, matemáticas e coñecemento do medio, que realizan unha vez rematado o tema. Os alumnas/os de Infantil e Primaria reforzan os seus contidos de inglés, na aula de informática, cun programa complementario co libro de texto e na de audivisuais cuns DVDs .


            MÚSICA, TEATRO E EXPRESIÓN CORPORAL

 

            Ao longo do primeiro trimestre realizaremos unhas actividades tanto en Ed. Infantil coma en Primaria encamiñadas a desenvolver as capacidades expresivas e creativas dos alumnos/as, traballando sobre todo a expresión musical, corporal e dramática.
            Este traballo verase culminado cun festival para os pais/nais que se celebrará o día da Inmaculada, a festa do colexio.  

 

            XADREZ

 

    Esta actividade está dirixida a todos os/as alumnos de Ed. Primaria e aos do último curso de Ed. Infantil.
Está programada para que os alumnos/as traballen os seguintes obxectivos:
1) Aprender a presentar hipóteses e, con isto, a planificar a acción.
2) Adquirir hábitos de persistencia e dominio da vontade .
3) Percibir os mecanismos da atención e a concentración.
4) Exercitar distintos tipos de memoria , espacial, visual….
5) Aprender a fundamentar as alternativas de opción, logo de recoñecelas con claridade.
6) Clasificar alternativas e establecer, con elas, secuencias lóxicas.
7) Liberar procesos de imaxinación e fantasía na creatividade .
8) Afianzar relacións de causa-efecto con referencia a modelos de solución de problemas.
9) Aceptar a confrontación como método de medición de progresos.
10) Valorar as actitudes de meditación para a produción intelectual.
Co Taller de Xadrez o que se pretende è ENSINAR A PENSAR . 

 

            DEPORTE ESCOLAR


    As actividades deportivas que O Colexio ofrece ao alumnado enmárcanse dentro do seu plan de formación integral. Neste caso concreto, á par co desenvolvemento armónico das calidades físicas, fomenta e favorece as relacións de amizade e compañerismo, a responsabilidade e a capacidade de esforzo e compromiso, máis que o deporte selectivo e competitivo. Pretendemos que por  medio do fútbol sala, baloncesto, volei, balonmán e o badminton os rapaces/zas sexan capaces de:

 • Aprender habilidades e destrezas deportivas.
 • Mellorar as capacidades físicas.
 • Adquirir hábitos saudables.
 • Fomentar a adquisición de hábitos permanentes de actividade física e deportiva
 • Repectar aos demais, as normas e adquirir responsabilidade persoal.
 • Xerar hábitos deportivos que posibiliten a práctica continuada do deporte en idades posteriores.
 • Adquirir hábitos de solidariedade, colaboración, diálogo, tolerancia, igualdade entre sexos e xogo limpo.

 

 

            PROGRAMA DE CINE E SAÚDE


     Trátase dun programa de educación en valores e consiste na aplicación de medios audiovisuales co obxectivo de facilitar mediante o visionado de películas programadas e a posterior realización de actividades concretas na aula, a adquisición dunha serie de valores e a capacidade de reflexión e crítica.  


            PROGRAMA PRENSA- ESCOLA

 

    Con este programa pretendemos utilizar o periódico na clase co fin de mellorar a educación dos nosos alumnos/as, crear novos lectores e contribuír a facelos máis responsables e integralos na sociedade e en todos os seus problemas.
   
Os xornais non só serán protagonistas durante a “Semana da Prensa” senón que terán un espazo propio durante todo o ano coa actividade “A Noticia da Semana” traballando coa “Prensa na Escola” grazas á colaboración desinteresada do xornal ABC .

 

            PAI


    O PAI trata de espertar unha forma de razoar nos nenos/as das primeiras idades co fin de que aprendan a resolver problemas e a relacionar o que van aprendendo co que xa coñecen; en definitiva, o obxectivo fundamental do PAI é que cada alumno/a APRENDA A APRENDER.
            É, por tanto, un instrumento ao servizo dos procesos de ensinanza e aprendizaxe de todas as áreas da Educación Primaria.
            Os obxectivos que constitúen o PAI son:

 • Traballar as aptitudes e as habilidades que están na base de calquera aprendizaxe.
 • Traballar unha metodoloxía que potencie unha mellor autoaprendizaxe por parte do alumno/a.

    Traballamos co PAI a educación da percepción e a atención; a mellora da orientación espazo temporal; ao velar pola memoria e o pensamento; unha breve atención á psicomotricidade e á creatividade; un propósito de tomar conciencia do propio corpo; adicándolle tamén un certo tempo á linguaxe e á matemática co obxectivo xeral de que os/as rapaces/zas “APRENDAN A APRENDER”.

 

            SEGURIDADE VIAL

 

            Somos conscientes de que o tráfico é un fenómeno sociolóxico que impregna masivamente a todos os sectores da sociedade actual. É difícil concebir que alguén non estea afectado por el nos seus diferentes aspectos, ben coma viandantes, coma condutor ou coma usuario dos distintos medios de transporte.
            Os nenos/as non son alleos a este fenómeno e practicamente desde que nacen están inmersos nel; nos primeiros anos da súa vida acompañados dos seus pais, nais e posteriormente sen compaña, segundo avanzan en idade e gañan en autonomía persoal.
            Cremos na necesidade de ter en conta todos os aspectos relacionados coa educación vial desde as primeiras idades co fin de que fagan disminuír o risco a sufrir un accidente de tráfico. Estos períodos da vida dun neno son especialmente importantes para a formación de hábitos e actitudes, sendo estos moi estables.

 

            INGLÉS EN ED. INFANTIL.


   Consideramos que é fundamental que o alumno/a tome contacto coa lingua estranxeira desde os primeros cursos.
Nesta área pretendemos que os/as rapaces/zas tomen conciencia da importancia da lingua inglesa e por iso comezamos a súa aprendizaxe aos 3 anos xa que consideramos que a súa recepción a esta idade é moi boa.
Os/as nenos/as aprenden a comportarse e a reaccionar na clase de lingua inglesa mediante o uso de rutinas claras, moita participación e actividades amenas.
Neste nivel espérase que os/as rapaces/zas comprendan o idioma e que resposten a el de forma non verbal.
    Queriamos acadar:

 • Que os rapaces e rapazas se inicien e se sensibilicen con respecto á aprendizaxe dunha lingua estranxeira.
 • Estimular o desexo de xogar e aprender en inglés
 • Promover a participación activa dos/as rapaces/zas na súa propia aprendizaxe utilizando o inglés de forma creativa e significativa no entorno social da aula.
 • Contribuír ao desenvolvemento integral do/a rapaz/a ( físico, social, emocional, psicolóxico e cognitivo).

  Integrar a aprendizaxe do inglés ás outras áreas do currículo de Ed. Infantil.

 

            MÚSICA EN ED. INFANTIL    Consideramos importante o desenvolvemento musical no/a neno/a traballando os distintos aspectos: ritmo, discriminación auditiva, audicións, acercamento aos instrumentos musicais, aproximación ás notas musicais e coñecemento de algúns compositores.

 

             PSICOMOTRICIDADE    Para alumnos/as de Ed. Infantil preténdese traballar os aspectos cognitivos, motrices e afectivos e acadar un desenvolvemento equilibrado destes tres aspectos a través da locomoción, o equilibrio estático e dinámico, a coordinación de pernas e brazos, o esquema corporal e conceptos espaciais adecuados á idade. 

   

 

            LECTOESCRITURA    Na etapa de Educación Infantil desenvolvemos un sistema mixto de ensinanza da lectoescritura, combinando así o mellor do método global e o sintético. 


            INFORMÁTICA


    A través do ordenador e na sala de informática reforzamos contidos traballados na aula ao mesmo tempo que nos introducimos no uso do ordenador.

 

 

 

COLEXIO INMACULADA SANTA COMBA | C/ Santiago 15,   15.840 - Santa Comba (A CORUÑA) Teléfono: 981 88 00 85
web desarrollada por line